Одлука за избор на кандидат по јавен оглас бр. 01/2022