Договор за учество во финансирање на Годишната програма за работа на Н.У Музеј Д-р Никола Незлобински Струга за 2022 година/ Kontratë për pjesëmarrje në financimin e Programit vjetor te punës në I.N Muzeu D-r Nikola Nezlobinski Strugë për vitin 2022

Договор. Kontratë 2022