Оглас за јавна набавка Реконструкција на објектот за музејска поставка во Ну Музеј д.р Никола Незлобински Струга 3-та Фаза

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0bc94693-81b3-43e5-a9d2-bb9f02c8ae87/14

Тендерска документација.р