Проекти 2020

Проектите содржани во Нацрт годишната програма за работа на Н.У. Музеј „Д-р Никола Незлобински“ – Струга   доставени до Министерството за култура, се избираат за проекти од национален интерес во културата за 2020 година:

 

Меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО

Учество на 26. годишен конгрес на Европската Асоцијација на Археолози (ЕАА) во Будимпешта, Унгарија

 

Инвестициони работи

Набавка на компјутерска опрема

 

Музејска дејност за заштита на нематеријалното културно наследство

Осовременување на постојаната природно-научна поставка- Реконструкција на кров и санација на објект

 

Покрај горенаведените проекти, музејот планинира и други бројни активности со кои ќе се збогати културната понуда, работи на вмрежување на национално и меѓународно ниво од каде што ќе произлезат нови соработки и проекти, се во интерес на богатото природно и културно наследство.